CHỦ ĐỀ HOẠT ĐỘNG

Nông trại chăn nuôi gắn với sinh hoạt cộng đồng làng xóm, xung quanh vườn nhà

 

Trung tâm Nghiên cứu Dê Cừu Thỏ Nông hộ Bò sữa
   
Nông hộ Đà điểu Nông hộ Ong mật