NHẬN XÉT CÁC ĐOÀN 2017

 

 

    

     
      Đoàn Chị Nga đi ngày 23+24/4

Đoàn Trường Concordia

đi ngày 23+24/3

         
 
  Đoàn khách Đức đi ngày 21/3 Đoàn Trường HIS đi ngày 20+21/3

Đoàn Trường DL Thăng Long

đi ngày 28/2

Đoàn Chị Hằng Hải Phòng

đi ngày 18+19/2