NHẬN XÉT CÁC ĐOÀN 2017

 

 

    

 
 

Đoàn chị Hà 

đi 22+23/7

Đoàn Chị Hà - Hải Phòng

đi 20+21/5

Đoàn Chị Nga đi ngày 23+24/4

Đoàn Trường Concordia

đi ngày 23+24/3

         
 
  Đoàn khách Đức đi ngày 21/3 Đoàn Trường HIS đi ngày 20+21/3

Đoàn Trường DL Thăng Long

đi ngày 28/2

Đoàn Chị Hằng Hải Phòng

đi ngày 18+19/2