TỔ CHỨC CUỘC SỐNG NÔNG HỘ

 

 

1. BÒ SỮA :

 

 

 

 

2. DÊ - CỪU - THỎ : 

 

 

 

 

 

3. ĐÀ ĐIỂU :

 

 

 

4. ONG MẬT :

 

 

 

 

5. BẮT GÀ :